Nanni - Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc - N6.285CR2 (284HP)