Hỗ Trợ Trẻ Em Có Hoàn Cảnh Khó Khăn

Cập nhật: 22 February, 2003

Dự án Cộng Đồng của chúng tôi đã được thực hiện vào ngày 20/02/2003, cung cấp hỗ trợ cho các trẻ em gặp khó khăn tại 2 trường học ở thị xã Châu Đốc.

Các mặt hàng như thực phẩm, sách và văn phòng phẩm đã được trao cho tổng cộng 125 sinh viên. Hầu hết các sinh viên hoặc đi học trong tình trạng đói bụng hoặc không có các dụng cụ học tập thích hợp để làm bài tập về nhà.

Là dự án đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi đã rất xúc động bởi những khuôn mặt vui sướng tươi cười, và cảm kích của tất cả các trẻ em, chúng tôi hiểu rằng đây không phải là lần cuối cùng chúng tôi đã tổ chức dự án như vậy.