COMBO PACKAGE SERVICE

F150

Parts

Units

Ron ốc nhớt

2

Nhớt hộp số 350ml

1

Nhớt hộp số 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 4 lít

1

Phí dịch vụ bảo dưỡng 20 giờ

1

Package Price: 2.649.000 vnd

Parts

Units

Ron ốc nhớt

2

Nhớt hộp số 350ml

1

Nhớt hộp số 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 4 lít

1

Phí dịch vụ bảo dưỡng 20 giờ

1

Package Price: 2.649.000 vnd

Parts

Units

Ron ốc nhớt

2

Nhớt hộp số 350ml

1

Nhớt hộp số 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 4 lít

1

Phí dịch vụ bảo dưỡng 20 giờ

1

Package Price: 2.649.000 vnd

Parts

Units

Ron ốc nhớt

2

Nhớt hộp số 350ml

1

Nhớt hộp số 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 4 lít

1

Phí dịch vụ bảo dưỡng 20 giờ

1

Package Price: 2.649.000 vnd

Parts

Units

Ron ốc nhớt

2

Nhớt hộp số 350ml

1

Nhớt hộp số 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 4 lít

1

Phí dịch vụ bảo dưỡng 20 giờ

1

Package Price: 2.649.000 vnd

Parts

Units

Ron ốc nhớt

2

Nhớt hộp số 350ml

1

Nhớt hộp số 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 4 lít

1

Phí dịch vụ bảo dưỡng 20 giờ

1

Package Price: 2.649.000 vnd

Parts

Units

Ron ốc nhớt

2

Nhớt hộp số 350ml

1

Nhớt hộp số 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 4 lít

1

Phí dịch vụ bảo dưỡng 20 giờ

1

Package Price: 2.649.000 vnd

Parts

Units

Ron ốc nhớt

2

Nhớt hộp số 350ml

1

Nhớt hộp số 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 4 lít

1

Phí dịch vụ bảo dưỡng 20 giờ

1

Package Price: 2.649.000 vnd

Parts

Units

Ron ốc nhớt

2

Nhớt hộp số 350ml

1

Nhớt hộp số 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 4 lít

1

Phí dịch vụ bảo dưỡng 20 giờ

1

Package Price: 2.649.000 vnd

Parts

Units

Ron ốc nhớt

2

Nhớt hộp số 350ml

1

Nhớt hộp số 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 4 lít

1

Phí dịch vụ bảo dưỡng 20 giờ

1

Package Price: 2.649.000 vnd

Parts

Units

Ron ốc nhớt

2

Nhớt hộp số 350ml

1

Nhớt hộp số 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 1 lít

1

Nhớt máy 4 thì loại 4 lít

1

Phí dịch vụ bảo dưỡng 20 giờ

1

Package Price: 2.649.000 vnd